De specialist in garanties 

Ons team van Liberty Mutual Surety Nederland is gespecialiseerd in garanties voor elk type bedrijf en begunstigde.  

Onze cliënten staan bekend om hun solide financiën — de garantiebehoeften voor hun kernactiviteiten bedragen doorgaans meer dan 500.000 EUR.   

 Wanneer u met onze borgspecialisten werkt, kunt u rekenen op:

 • snelle, persoonlijke en deskundige afwikkeling van uw aanvragen 
 • garanties zonder kapitaalbeslag 
 • 24 uur per dag inzien en aanvragen van garanties

Meer informatie over onze garanties in Nederland. 

 • Bouw en kapitaalgoederen

  In de bouw- en kapitaalgoederensector wordt gewerkt met vele soorten garanties voor de uitvoering van projecten en de levering van goederen. Wij bieden: 

  • bereidverklaringen 
  • inschrijvingsgaranties 
  • uitvoeringsgaranties 
  • leveringsgaranties 
  • aanbetalingsgaranties 
  • vooruitbetalingsgaranties 
  • onderhoudsgaranties 
 • Transport en logistiek

  Douanegaranties 

  Transportbedrijven, expediteurs, douane-agenten, bedrijven met een accijnsgoederenplaats en het im- en exporterend bedrijfsleven in het algemeen moeten vaak garanties laten stellen die voortkomen uit wetgeving van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.  

  Dit zijn garanties met betrekking tot uitstel van betaling van btw en invoerrechten bij import (maandbetalingen), opmaak van communautaire documenten, vrijstelling van rechten, opslag van goederen in douane-entrepots en in accijnsgoederenplaatsen, en zeehavengeld. 

  EU-garanties 

  De Europese Unie verleent restitutie bij de export van landbouwproducten naar landen buiten de EU. In Nederland wordt deze regeling door diverse productschappen uitgevoerd. Om restitutie op voorhand te kunnen ontvangen, worden garanties gevraagd. Dat gebeurt overigens ook andersom bij de import van landbouwproducten. 

   

 • WGA

  Elk voor- en najaar staan bedrijven voor de keuze hoe zij hun WGA-risico gaan afdekken: via het publieke bestel of via een particuliere verzekeraar. 

  Dankzij Liberty Mutual Surety is er een derde mogelijkheid bij om met het WGA-risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen. U weet waar u aan toe bent en de voordelen van een goed preventiebeleid komen volledig naar u toe! 

  Grotere werkgevers die zich niet langer via het publieke bestel of een particuliere verzekeraar tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers willen verzekeren, kunnen zelf de verantwoordelijkheid voor betaling van WGA-uitkeringen en reïntegratiekosten op zich nemen. Veel bedrijven nemen die kosten liever voor eigen rekening dan dat zij premie afdragen aan het UWV of een verzekeraar. Er blijft dan immers niets aan de strijkstok hangen, waardoor de totale kosten lager zijn.  

  Vaak hebben bedrijven door een goed preventiebeleid of door de samenstelling van hun medewerkersbestand een lagere instroom dan hun sectorgenoten. De publieke premiestelling is echter gebaseerd op de ervaring van de totale sector. Zelfs private verzekeraars houden niet altijd voldoende rekening met de ervaringscijfers per bedrijf. 

  Om eigen-risicodrager te kunnen worden, moet een werkgever een garantie aan de Belastingdienst overleggen van een financiële instelling die de uitkeringsverplichting zal overnemen wanneer het bedrijf zelf daartoe niet langer in staat is. 

  Voor bedrijven die Liberty Mutual Surety financieel sterk genoeg vindt, is zij bereid zo’n garantie te stellen, zodat u inderdaad eigen risicodrager kunt worden in de ware zin van het woord. 

  U kunt twee keer per jaar (op 1 juli en 1 januari) instappen als eigen-risicodrager. U moet uw aanvraag dan wel uiterlijk 13 weken tevoren (dus voor 1 april en 1 oktober) bij de Belastingdienst aanleveren. Bij uw aanvraag moet u een garantie kunnen overleggen. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf een werknemersbestand van ten minste 250 medewerkers of een loonsom van ten minste € 10 miljoen heeft, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de toekomstige  WGA -instroom. 

 • Overige garanties

  Liberty Mutual Surety verstrekt ook andere garanties, zoals: 

  • Fiscale vertegenwoordiging (beperkt en algemeen) 
  • Grensoverschrijdend afvaltransport garanties (EVOA) 
  • ICE future garanties (voor de opslag van koffie en cacao)
  • Aansprakelijkheid voor ondergrondse opslag en procesgaranties 

Liberty Mutual Surety Europe B.V., met de handelsnaam Liberty Mutual Surety, is een Nederlandse onderneming gevestigd te Gustav Mahlerlaan 348, Amsterdam, 1082 ME, Nederland en is met het nummer 75408186 ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als verzekeringstussenpersoon die namens Liberty Mutual Insurance Europe SE als verzekeringsagent optreedt.  Liberty Mutual Surety Europe B.V. is geregistreerd met het nummer 12046759 en kan worden gecontroleerd via de website van de AFM op www.afm.nl.  Advies wordt slechts gegeven voor zover informatie wordt verstrekt over de producten van de primaire verzekeraar en de bijbehorende voordelen en voorwaarden. In geval van onenigheid over verzekeringsbemiddeling kunnen klachten rechtstreeks worden ingediend bij  (Liberty Mutual Surety Europe B.V. –  Gijs-Jan.Geerlings@libertymutual.com) of op het bovenstaande adres.